top of page

GREEN BUILDING

‘เงินมาธุรกิจ’ กับสำนักงานอาคารเขียว

อาคารสำนักงานเงินมาธุรกิจ เป็นอาคารที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)

ระดับ Gold จาก U.S. Green Building Council (USGBC) ประเทศ สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมาตรฐานอาคารเขียวที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นสิ่งที่แสดง ให้เห็นว่าการก่อสร้างอาคารสำนักงานเงินมาธุรกิจ

มีการใช้ทรัยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวด ล้อมและสุขอนามัยของผู้ใช้อาคารเป็นสำคัญ

 

โดยคะแนนที่ได้มาจากส่วนต่างๆ ดังนี้

TL-006.jpg
OF GREEN BUILDING CRITERIA
LEED AND THE CONCEPT
cer-04.png
NGM-Score.jpg

นอกจากนี้ อาคารสำนักงานเงินมาธุรกิจยังได้รับการรับรองมาตรฐาน TREES certification ระดับ Gold จาก สถาบันอาคารเขียวไทย และโล่ประกาศ เกียรติคุณแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) อีกด้วย

bottom of page