top of page

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทเงินมาธุรกิจ จำกัด ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.ngernma.com ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและเพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ทุกท่านมั่นใจในมาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

1. เนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์
 

  • ข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์ www.ngernma.com ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท เงินมาธุรกิจ จำกัด แต่เพียงผู้เดียวและเป็นข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาห้ามมิให้ผู้ใดลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือทางอื่นใดโดยมิได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท หากผู้ใดละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อเอาผิด

  • ภาพที่เผยแพร่ในเว็บไซต์เป็นภาพโฆษณาเพื่อการค้าเท่านั้น บางภาพอาจได้รับการแต่งสีเพื่อให้เห็นรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ชัดเจนยิ่งขึ้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนคืนหรือรับผิดชอบต่อสินค้าอันเกิดจากความผิดเพี้ยนของสีทุกกรณี

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานเว็บไซต์


ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานที่เปิดเผยกับ www.ngernma.com ในส่วนของข้อมูลที่ใช้ติดต่อกับบริษัท เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า การชำระเงินตลอดจนหมายเลขประจำคอมพิวเตอร์ (IP Address) และข้อมูลอื่นใดที่บริษัทได้รับจากผู้ใช้งานเว็บไซต์ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลเหล่านี้ไว้เป็นความลับ ไม่นำไปเผยแพร่หรือจำหน่ายให้กับบุคคลภายนอกและผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่านโดยเด็ดขาดเว้นแต่เป็นการให้ข้อมูลแก่หน่วยงานราชการอันเป็นไปตามหลักกฎหมาย 
ทั้งนี้ บริษัทอาจนำข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและส่งมอบบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของทุกท่านต่อไป

3. ความปลอดภัย


ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ให้หรือผ่านการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ถือเป็นข้อมูลที่ท่านยอมรับและยินยอมให้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท บริษัทจะรักษาข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นความลับจากบุคคลภายนอกและผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในกรณีที่เกิดความเสียหายอันเป็นผลมาจากระบบซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ การถูกโจมตีระบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ไม่ประสงค์ดี รวมถึงความเสียหายอื่นใดอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยจะถือเป็นเหตุที่พ้นจากความรับผิดชอบของบริษัททุกรณี

4. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเว็บไซต์

 

  • ผู้ใช้งานตกลงที่จะมอบข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ให้บริษัทและทำการแก้ไขให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอเพื่อประโยชน์ในการรับข่าวสารและบริการต่างๆ

  • ผู้ใช้งานจะต้องเก็บรักษาusername และ password สำหรับการเข้าใช้บริการบัญชีส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับ ไม่บอกข้อมูลแก่บุคคลอื่น และเมื่อสิ้นสุดการใช้งานควรลงชื่อออกจากระบบทุกครั้ง เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นแอบอ้างนำข้อมูลของท่านไปใช้จนก่อให้เกิดความเสียหาย

  • ผู้ใช้งานยินยอมที่จะไม่กระทำการใดๆ อันขัดต่อหลักกฎหมายและศีลธรรมอันดีงามจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือบุคคลอื่น

  • กรณีผู้ใช้งานกระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์หรือบุคคลอื่น ผู้ใช้งานยินยอมที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ โดยบริษัทไม่ต้องร่วมรับผิดแต่ประการใด

     

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้ให้บริการโดยบริษัท เงินมาธุรกิจ จำกัด ("เงินมา" "เงินมาธุรกิจ" หรือ "เรา") เว็บไซต์นี้มีการใช้เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลของเราผ่านคุกกี้และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในขณะที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น

 

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ใช้จัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งจะบันทึกข้อมูลการใช้งานผ่านอุปกรณ์ของท่าน (Computer, Notebook, Tablet, Smartphone, Browser) โดยเราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้ในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ซึ่งการใช้คุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของท่านแต่ประการใด

 

การจัดการคุกกี้

ท่านสามารถลบและปฏิเสธการเก็บคุกกี้ได้โดยศึกษาตามวิธีการที่ระบุในแต่ละเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ตามลิงก์ดังนี้
 

ติดต่อเรา

ในกรณีที่ท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเรา ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ digitalmarketing@ngernma.com

bottom of page