top of page
Awards & Certificate

รางวัลและมาตรฐานการรับรอง

รางวัลและการรับรองต่างๆ ทั้งจากองค์กรภายในประเทศและองค์กรต่างประเทศที่ บริษัท เงินมาธุรกิจ จำกัด ได้รับเป็นสิ่งยืนยันความมุ่งมั่นทุ่มเทของ บริษัทฯ และชาวเงินมาทุกคนในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความก้าวหน้าให้แก่องค์กรควบคู่ไปกับการคำนึงถึงคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานและการรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ โดยมีรางวัลและการรับรองที่ได้รับ ดังนี้

badge_certified.png

CAC Certification

บริษัท เงินมาธุรกิจ จำกัด มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์และผ่านการรับรองการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (พพ.) จากคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)

โล่ธรรมาภิบาล_เงินมาธุรกิ.png

โล่ประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลธุรกิจยอดเยี่ยม
ประจำปี 2563

และหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2563 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยในการประเมินบริษัทเงินมาธุรกิจได้รับคะแนนรวมสูงสุดในกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก (S)

การรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

ISO 9001:2015

ปัจจุบัน บริษัท เงินมาธุรกิจ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่สอดคล้อง กับความต้องการของลูกค้าและตรงตามข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย อีกทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

cer-01.jpg
cer-03.png

โล่ประกาศเกียรติคุณการเข้าร่วมดำเนินการเป็นองค์กร สุขภาวะ (Happy Workplace) ประจำปี 2017

จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย

cer-02.png

รางวัล Suppiler of the year ประจำปี 2013

จาก Mercedes-Benz (Thailand) Ltd.

cer-04.png

LEED Certification ระดับ Gold

จาก United States Green Building Council ประเทศสหรัฐอเมริกา

cer-05.jpg

TREES Certification ระดับ Gold

จาก Thai Green Building Institute
สถาบันอาคารเขียวไทย

cer-06.png

โล่ประกาศเกียรติคุณแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน

จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน (พพ.)

cer-08.jpg

FloorScore Certificate

ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ TrueGrass HV, SW ผ่านมาตรฐาน FloorScore®

bottom of page